Asztrológia fogalmak és meghatározások

 

 

 

fogalmak.jpgAszcendens
Az aszcendens az az állatövi jegy, amely a születésünk pillanatában kel fel a keleti horizonton. Születésünk pontos ideje (óra, perc) és helye határozza meg, hogy melyik jegy az aszcendensünk. Azonos az első ház csúcsával és az ember személyiségét, jellemét mutatja meg, és azt, hogyan viszonyul a világhoz. Meghatározza külső megjelenésünket is.

 

Aspektusok
Két planéta közötti szögkapcsolatot jelent.

 

Asztrológia
Az asztrológia vagy csillagjóslás kifejezés az asztro = csillag, logo = szó, beszéd (görög) szavakból ered. Az égitestek helyzete és a földi élet közötti összefüggések tanulmányozása. Az úgynevezett ezoterikus tanok egyike, és feladata a bolygók állásából egy adott időpontban bekövetkezett esemény,  egy személy születése sorsának minél pontosabb meghatározása.

 

Közbezárt jegy
Egy olyan jegy, amely két szomszédos házcsúcs közé esik, de egyik házcsúcs sincs az adott jegyben.

Cselekvés házai
Második, hatodik tizedik házak. A Föld jegyekkel kapcsolatosak.

Csúcsok
Azok a vonalak, amelyek a házakat, vagy a jegyeket egymástól elválasztják. Amikor jegyekről van szó, egy olyan átmeneti területet jelöl, ahol mindkét jegy hatással van az egyénre.

Dekádok, dekanátusok
A jegyek tíz fokonkénti felosztását jelölik, melyek egymástól csak kis mértékben különböznek, annak megfelelően, hogy mi az adott dekád uralkodója.

Deszcendens
A VII. ház csúcsa, a horoszkóp azon pontja, amely az Aszcendenssel szemben áll, azaz az Ekliptika lenyugvó foka a nyugati horizonton, az egyén születésének pillanatában, a társas kapcsolatokban mutatott viselkedésmintákról, játszmákról árulkodik.

Efemerida
Egy gyűjtő könyv, ami minden bolygómozgást táblázat formában mutat. Az asztrológus munkáját segíti, amely szélességi körönként a különböző csillagidőkhöz tartozó bolygó és házsarok pozíciókat tartalmaz.

Egyenlítő
Képzeletbeli vonal a föld felszínén, amely a földet két egyenlő - északi és déli -félgömbre osztja.

 

Ekliptika
A Nap pályasíkja, az egy év alatt megtett látszólagos útja az égbolton, illetve a Föld keringési síkja a Naprendszerben.

Elekció
Kedvező pillanatok keresése, avagy időválasztó asztrológia.

Eleváció
Az adott bolygó távolsága a horizonthoz képest, azaz a magassága. Az MC-hez legközelebb eső bolygó elevált (emelt).

Elemek
Tűz, föld, levegő, víz.

Egyenlő házak rendszere
Ez a rendszer az ekliptikát tizenkét egyenlő, 30 fokos részre osztja az Aszcendenstől kezdődően.


Felkelő jegy
Az a jegy, amelyben az Aszcendens tartózkodik.

Felszálló holdcsomópont (a Sárkány feje)
A felszálló és leszálló holdcsomópontok a Nap-pálya (Ekliptika) ésa Hold-pálya metszéspontjai. A horoszkópban retrográd (az ekliptikai sorrenddel ellentétes) mozgással  18,5 év alatt tesznek meg egy teljes kört a Zodiákuson.

Férfias jegyek.
A tűz- és a levegő jegyek, melyeket agresszívnak, néha pozitívnak neveznek.

Fix-jegyek
Fix (stabil, lassú, hosszú, távol) jegyek: A Bika, az Oroszlán, a Skorpió és a Vízöntő. A jegyeket fix és stabil érzelmek jellemzik.

Föld-jegyek
A Bika, a Szűz és a Bak. Ezek a jegyek földi jellemzőkkel bírnak, mint pl. a stabilitás, a felelősségtudat és a gyakorlatiasság.

Hanyatló (házak)
A 3. a 6., a 9. és a 12. házak. Ezek a házak a változó jegyekkel és a változó tulajdonságokkal állnak kapcsolatban.

Harmonikus aspektusok
Szextil, trigon, bizonyos esetekben a konjunkció. Könnyű aspektusoknak is nevezik őket.

 

Ház
A zodiákus egy matematikailag meghatározott része, amely az élet egy adott területére utal.

Házak életterületei

 1. I.ház. Személyiség, fizikai alkat és az ahhoz tartozó lelki összetétel.
 2. - jellem alapvonások, egészség alapbeállítottsága,kisugárzás, mások kezelése
 3. - alapérzés, kisugárzás, életenergia,én kifejezés, külső megjelenés

   

 4. 2.ház. Anyagi és szellemi javak háza
 5. - anyagi és szellemi javak, tehetség,képességek
 6. - ingóságok, pénz, pénzzel való bánásmód

 

3. ház. Kapcsolatok háza

  - testvérek, szomszédok, környezet, tanulás, gondolkodás,kommunikáció,kapcsolatszerzés

  - szellemi és tanulási képességek, intellektuális gondolkozás

  - kereskedelem, kisebb utazások, média, irományok, levelezés, okmányok, szerződések


  IV. ház. Család háza

  - otthon, lakó stílus, szülők, apa képe, haza,családi gyökerek

  - hagyomány,a múlt, élet alkonya, okkult ház, megsejtések, álmok

   

5.  ház. Önkifejezés háza

- életörömök, szórakozás,hobbi, sport, játékok, kreativitás,kísérletezések,

- gyermekek (nőknél: fogamzás, terhesség, szülés),benső gyermek

- szerelem, flört, szexualitás, szerencse, spekuláció, vállalkozási kedv,

 

6.  ház. Egészség és munka háza

 1. - munka, szolgálat, hétköznapok, kötelességteljesítés, alárendeltek,
 2. - egészségi viszonyok, múló betegségek

 

VII. ház. A nem-Én: a Más

 1. - külvilág, nyilvános szereplés, a kifelé való hatás, másik ember, mint kivetített kép
 2. - házastárs, élettárs, tartós viszony, partner, üzlettárs, munkatárs,
 3. - nyílt ellenségek, polgári perek

 

8. ház. Az élet rejtett okai háza

- halál, esetleg annak módja, tabuk és ezek ledöntése, határélmény, okkultizmus, lelki átalakulás

- nehéz betegségek, operációk, baleset, áldozatok, lemondások, veszteségek

- szexualitás legmélyebb tapasztalatai, álmok

- örökség, partner vagyona, idegen vagyon kezelése, mások pénze

 

9. ház. Emelkedett gondolkodás és világkép háza

- magasabb gondolkozás, nagy összefüggések felismerése, világnézet, szintézis

- vallás, filozófia, morál, etika, távoli utazások, külföld  

 

X. ház. Hivatás háza

 1. - hivatás, társadalmi állás, nyilvános szereplés, eredmények, érvényesülés, elismerés
 2. - jövő, általában az élet útjának alakulása, életcél, anya, anya kép

 

11. ház. Barátság, csoportélmény háza

- barátok, pártfogók, segítő erők, összeköttetések, pártfogoltak, társaság, társadalmi élet

- remények, óhajok és ezek megvalósulásának foka, szellemi testvériség

 

12. ház. Visszavonulás háza

- transzcendens tapasztalatok, misztika, megtisztulás, határtalan feloldódás,életpróbák,

- korlátozások, akadályok, gondok, bajok,önkéntes elvonulás

- titkos ellenségek, krónikus betegségek, önpusztító erők, befelé fordulás, aszkézis


Házcsúcs
A házcsúcs határozza meg a házak közötti választóvonalat a zodiákus körén. Amikor egy planétáról azt mondják, hogy egy ház csúcsán áll, akkor az ezen a választóvonalon áll és hatása mindkét házra kiterjed, de a házcsúcson hat a bolygó a legerősebben.

 

Házhármasságok
Elet házai (I., 5., 9.): az én - a vágyak, örömök - a világnézet, asszimiláció
Cselekvés házai (X., 2., 6.): karrier - eredmények - képességek, anyagiak - munka, szolgálat
Kapcsolatok házai (VII., 11., 3.): kapcsolat a külvilággal, partnerrel - barátokkal, pártfogókkal - testvérekkel, rokonokkal
Megpróbáltatások házai (IV, 8., 12.): veleszületett, átöröklött tulajdonságok - léleknevelődés és halál - szellemfejlődés csapá­sokkal

 

Háznégyességek
Sarokházak (I.-X., VII.-IV): dinamizmus. Belső erők és adottsá­gok - eredmény - házasság - otthon és életvég.
Követőházak (2.-11., 8.-5.): sorstabilitás. Anyagi eszközök, képes­ségek - anyagi remény megvalósítások - öröklés, hozomány - csa­ládi vagyon, szerencse
Hanyatlóházak (3.-12., 9.-6.): sorstűrés. Megfontolások - bajok, csapások - morál - munka, betegeskedések


Immum Coeli (IC)
Az égbolt alja. Az egyenlőtlen házak rendszerében a negyedik ház csúcsa. A családi kapcsolatokat és az otthoni életet mutatja.

Jegyek
A zodiákus tizenkét egyenlő részre osztása, amelyek neveiket a rájuk jellemző csillag alakzatról kapták.

Kapcsolatok házai
A 3, VII, 11. házak, amelyek a levegő jegyekkel állnak kapcsolatban.

Kardinális jegyek
Kardinális (mozgó, gyors, rövid, közel) jegyek: a Kos, a Rák, a Mérleg és a Bak. Ezek a jegyek a zodiákus kardinális pontjaira esnek. Ezek a jegyek a cselekvésre, a kezdetekre utalnak. Kapcsolatba hozhatók a kezdeményezéssel és a dinamikus cselekedetekkel.

Koch házrendszer
Dr Walter Koch német asztrológus a Koch házrendszer megalkotója. Születési hely szerinti házrendszer. Az elterjedtek közül ez a legfiatalabb rendszer. A Koch-féle házrendszer idő-dinamikus. Figyelembe veszi, helyzetüket tekintve az ekliptika minden pontját, és azok viszonyát az AC-hez és a születési helyhez.


Kettéosztások
Nappali oldal (VII.-12.): külső élet Éjjeli oldal (I.-6.): belső élet
Keleti oldal (X.-12., I.-3.): függetlenítő aktív formáló erők Nyugati oldal (IV-9.): reflexiók, külső vagy adott behatások tűré­se, függőségbe hozó erők

 

Konjunkció
Két planéta orbiszon belül együtt áll.

 

Konstelláció
a csillagok egymáshoz viszonyított pillanatnyi helyzete


Könnyű aspektus
Olyan harmonikus aspektusok, mint pl. a trigon és a szextil (olykor a konjunkció is).

Követő házak
A 2, 5, 8, 11. házak. A fix jegyekkel kapcsolatosak.

Leszálló holdcsomópont (A Sárkány farka)
A felszálló holdcsomóponttal ellentétesen helyezkedik el a horoszkópban.

Levegő-jegyek
A Vízöntő, az Ikrek, a Mérleg. A levegő-jegyek a kommunikációval és az intellektussal kapcsolhatók össze.

Medium Coeli ( MC)
Az égbolt közepe, a horoszkóp felső részén található, az egyenlőtlen házak rendszerében a X.-ház csúcsa. A karrierre, a közösségi célokra, és a felettesekhez való viszonyra utal.

Megpróbáltatások házai
A 4., 8., 12. házak. A víz-jegyekkel kapcsolatosak.

Napjegy
Az a jegy,  amelyben a Nap az egyén születése napján tartózkodott. A személyiség egyik fontos általánosított jellemzését adja.

Nehéz aspektusok
Diszharmonikus aspektusok, a kvadrát és az oppozíció. Olyan aspektusokat jelölnek, mikor az energiák nem támogatóak.

Nőies jegyek
Passzív jegyek, a föld és a víz-jegyek. A nőies szó a fogékonyságra utal.

 

Oppozíció
A bolygók egymással szemben 180 fokra állnak. Nehézséget, disszonanciát jelent.

Orbis
A pontos és az aktuális fényszög közötti különbséget jelöli, amely határon belül a fényszög még kifejti a hatását.

A Placidus házrendszer
A Placidus házrendszert, a XVII. században élt olasz szerzetes, matematikus, asztrológus Placidus de Titis alkotta meg, és az általa kidolgozott házrendszer révén lett ismert. Ez ma is a leggyakrabban használt házrendszer. A Placidus házrendszerben az AC és a MC közé eső házcsúcsokat úgy állapítjuk meg, hogy harmadoljuk azt az időt, míg a zodiákus egy bizonyos foka a keleti horizonttól az MC-ig jut. A rendszer a sarkkörökhöz közelítve szinte használhatatlanná válik!

 

Planéták
A görög planéták, vagy a vándorok. Vonatkozik bármilyen égitestre, amely a Földről nézve mozgásban van.

Progressziók
Az előrehaladó planétákra és házcsúcsokra vonatkozik a születés idejétől számítva egy következő meghatározott időpontig. Az élet minden éve egy napot jelent. (szekunder)

 

Quadrat
Kilencven fokos fényszög kapcsolat. Nehézségeket, disszonanciát jelent.

 

Quadránsok
I.  quadráns (I., 2.,3.): személyiség legsajátosabb vonásai
II.  quadráns (IV., 5., 6.): veleszületett, átöröklött tulajdonságok

 1. III. quadráns (VII., 8., 9.): a Nem-Én, a Más, a külvilág
 2. IV. quadráns (X., 11., 12.): az élet kifejlete, az elért eredmények

 

Radix
Az alaphoroszkópot értjük rajta.

 

Rejtett Ascendens
Súlyponti jegyként is szokás emlegetni. Egy egyszerű számítással azt állapítjuk meg, hogy a 10 égitest, valamint az Ascendens és MC tengely jegyhelyzete alapján hová esik a horoszkóp súlypontja.

 

A Regiomontanus házrendszer
XV. sz-i német asztrológus, a róla elnevezett házrendszer megalkotója. E rendszer egy úgynevezett kvadráns-rendszer, ahol az égi egyenlítő 12 egyenlő részre oszlik, és a felosztás-pontokon keresztül az egyenlítőre merőleges síkokat fektet. Ezeket az ekliptikára kivetítve kapjuk meg a házcsúcsokat. A hagyományos asztrológia, és az erre alapuló asztrológiai ágak, pl. a Horari csak e rendszert használják.

Retrográd (hátráló) mozgás
Látszólagos hátráló mozgás, az egyén életében általában nehézségekre utal.

Sarokházak
Az I., IV., VII., X. házak. Ezek a házak a kardinális jegyekkel és a kardinális tulajdonságokkal állnak kapcsolatban.

Sarokpontok
A horoszkóp sarkalatos pontjaira utal, amelyek az Aszcendens, azaz a felkelő jegy, az ezzel szemben álló Descendens, az MC, azaz az égbolt közepe, és az ezzel szemben álló IC.

Szerencsepont
Leggyakrabban használt arab pont. A Nap helyzete- az Aszcendens és a Hold távolsága (fokokban). Szerencsés helyzetekre, körülményekre utal.

Szextil
Hatvan fokos fényszög, pozitív, segítő aspektus.

 

Születési uralkodó
Egy  horoszkóp Ascendensének uralkodó bolygója.

 

Termékeny jegyek
Rák, Skorpió és a Halak. Inkább termékeny még a Bika, Mérleg, Nyilas és a Vízöntő.

 

Terméketlen jegyek
Ikrek, Oroszlán és a Szűz. Inkább terméketlen a Kos és a Bak

 

Tranzit
Egy adott nap és a születési horoszkóp bolygóállásai közötti aspektusokat jelenti.

Trigon
Százhúsz fokos fényszög kapcsolat. Segítő, pozitív aspektus.

Tűz-jegyek
A Kos, az Oroszlán és a Nyilas. Ezeket a jegyeket tüzesnek, szenvedélyesnek és spontánnak tartják.

Változó jegyek
Változó, labil ( vegyes, átlagos, közepes, féluton) jegyek: az Ikrek, a Szűz, a Nyilas és a Halak. E jegyek az alkalmazkodással és a rugalmassággal állnak kapcsolatban.

Víz-jegyek
A Rák, a Skorpió és a Halak. Fogékonyságra, érzékenységre, érzelmekre utalnak.

Zodiákus
A görög zodiakos szóból származik. Jelentése: az állatok köre (csoportja).

 

 

« Főoldal

vissza a lap elejére>>

 

 

 

Szántó József
kérdőasztrológus

 

Telefon
70/338-4192

E-mail: arkanumstudio@gmail.com

 

 

 

Cím:: 8227 Felsőörs

Hóvirág utca 22.

 

terkep.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lincsere:

 

Értékes PR cikkek

 

Minden jog fenntartva © Arkánum 2010